Wydział Zdrowia, Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Z dniem 30.09.2020 r. został zlikwidowany Wydział Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich i powstał nowy Wydział Zdrowia, Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, który przejął zadania dotychczas istniejącego Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich.

 

p.o. Naczelnik Wydziału - Krzysztof Kaim

tel.: 48 611 73 20

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1) W zakresie oświaty:
a) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych,
b) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
c) prowadzanie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,
d) przygotowywanie opinii powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły, ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
e) przygotowywanie decyzji w sprawie nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego,
f prowadzenie spraw w zakresie powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
g) prowadzenie rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
h) przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu, zasad wyboru i jej regulaminu,
i) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
j) przygotowywanie opinii likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
k) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
l) powadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznych uprawnień szkoły publicznej,
m) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
n) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
o) wydawanie skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opactwie na podstawie odrębnych przepisów,
p) wydawanie skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
q) obsługa Systemu Informacji Oświatowej.
2) W zakresie kultury fizycznej:
a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
c) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych, z wyłączeniem polskich związków sportowych i związków sportowych o zasięgu ogólnokrajowym,
d) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem animatorów sportu.
3) W zakresie zdrowia:
a) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawanie statutu, sprawowaniem nadzoru oraz analizowanie prac podległych jednostek,
b) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zasad, na podstawie których publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego,
c) organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej,
d) przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
e) koordynacja zadań związanych z długotrwałym leczeniem chorych na gruźlicę,
f) koordynacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego,
g) przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii,
h) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
i) współpraca z placówkami i organizacjami realizującymi zadania promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,
j) organizowanie informacji społecznej w sprawach dotyczących ochrony zdrowia,
k) współpraca z samorządami zawodowymi w zakresie ochrony zdrowia,
I) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rocznego harmonogramu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

Wydział realizuje następujące zadania:

1. Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

2. W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące przy znakowaniu spraw i akt symbolami:

1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych BSO.l.

3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych zwany dalej "pełnomocnikiem ochrony,, w zakresie wykonywania merytorycznych zadań podlega bezpośrednio Staroście.

4. Wydział realizuje zadania:

1) realizowanie polityki Powiatu w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych,
2) sporządzanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Kozienickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim,
3) koordynowanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej powiatu,
4) uczestniczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu stałych dyżurów w powiecie,
5) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji planu akcji kurierskiej starosty,
6) występowanie do wojskowego komendanta uzupełnień w sprawach reklamowania z urzędu oraz na wniosek od pełnienia służby wojskowej,
7) opracowywanie programów, planów i wytycznych do szkolenia obronnego,
8) planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych,
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) i współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC),
10) sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO),
11) okresowe aktualizowanie danych do planu reglamentacji paliw,
12) współudział w sporządzaniu i aktualizowaniu powiatowego planu ochrony zabytków,
13) współudział w sporządzeniu i aktualizacji powiatowego planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
14) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa (publicznego, zdrowotnego, sanitarnego, weterynaryjnego, etc),
15) koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu,
16) przygotowanie i zabezpieczenie warunków logistycznych i organizacyjnych do funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu,
17) organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych i wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności na sąsiedni teren,
18) przekazywanie decyzji Starosty i poleceń Wojewody do instytucji wiodących i pomocniczych, a w przypadkach szczególnych wnioskowanie do właściwego urzędu gminy o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby OC i obronności,
19) nadzór nad organizacją i zabezpieczeniem funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej orzekającej o przydatności osób do służby wojskowej,
20) planowanie i uczestniczenie w doręczaniu kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w trybie akcji kurierskiej,
21) zarządzenie na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień doprowadzenia przez policję do wskazanej jednostki wojskowej osoby powołanej do odbycia czynnej służby wojskowej w razie jej niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny,
22) prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Starostę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
23) prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem czynnej służby wojskowej, w tym spraw związanych z reklamowaniem z urzędu osób ze Starostwa uprawnionych do uzyskania zwolnienia z obowiązku pełnienia tej służby,
24) przygotowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym państwa w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym,
25) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
26) prowadzenie spraw kombatantów i osób represjonowanych,
27) prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym z organizacjami pożytku publicznego oraz przygotowania programu współpracy,
28) prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jej obsługa biurowo-techniczna,
29) prowadzenie spraw związanych z działalnością pożytku publicznego i wolontariatem,
30) dokonywanie oceny stanu przygotowania OC na terenie powiatu,
31) sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu OC powiatu, opiniowanie i uzgadnianie planów OC gmin,
32) opracowywanie rocznych planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie OC, opiniowanie i uzgadnianie planów gminnych,
33) organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń OC na obszarze powiatu,
34) określanie potrzeb w zakresie organizacji i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych OC,
35) przygotowanie i organizowanie ewakuacji III stopnia: ludności, zwierząt i mienia,
36) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
37) współudział w sporządzaniu powiatowego planu ochrony zabytków,
38) przygotowanie i przedstawianie Staroście projektów aktów prawa miejscowego dotyczących i mających wpływ na realizację zadać OC,
39) kontrolowanie przygotowania do działania gminnych struktur OC,
40) ustalenie wykazu instytucji oraz społecznych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie powiatu, przydatnych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć OC,
41) sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu dystrybucji preparatów jodowych na wypadek zdarzeń radiacyjnych,
42) nadzór nad utrzymaniem i gospodarowaniem sprzętu OC,
43) nadzór nad realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej (IK),
44) pełnienie obowiązków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kozienicach. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego Wojewody Mazowieckiego i powiatów ościennych oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi monitoring zagrożeń,
45) współdziałanie ze służbami i podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne na obszarze odpowiedzialności Starosty Kozienickiego,
46) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
47) dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Starosty,
48) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym dokumentowanie jego zadań,
49) wykonywanie zadań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń i klęsk żywiołowych, w tym współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz przekazywanie do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń związanych z działaniami, w celu zapobieżenia zagrożeniem i skutkom klęski żywiołowej,
50) sporządzanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
51) określanie potrzeb w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
52) przygotowanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze powiatu,
53) sporządzanie oraz uruchamianie procedur zwartych w modułach zadaniowych na wypadek wprowadzenia stopni alarmowych w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych.

5. W zakresie ochrony informacji niejawnych realizacją zadań zajmuje się „pełnomocnik ochrony":

1) Do zakresu działania „Pełnomocnika ochrony" należy:

a) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, na pisemne polecenie Starosty,
b) informowanie właściwej służby ochrony państwa o fakcie wydania poświadczenia bezpieczeństwa do poziomu „poufne" oraz odmowy wydania poświadczenia do poziomu „poufne" i „zastrzeżone",
c) przechowywanie akt zakończonych zwykłych postępowań sprawdzających,
d) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
e) opracowanie zasad ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone",
f) powiadamianie właściwej służby ochrony państwa w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub wyższą,
g) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
h) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
i) prowadzenie kontroli postępowania z dokumentami zwierającymi informacje niejawne, które są w dyspozycji i pracowników,
j) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczone klauzulą „poufne", „zastrzeżone",
k) prowadzenie rejestru dokumentów:

- dziennika korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne", „zastrzeżone",
- książki doręczeń przesyłek miejscowych,
- dziennika ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne", „zastrzeżone",
- wykazu przesyłek nadanych,
- rejestru teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
- przygotowywanie dokumentów niejawnych do wysyłki,
- przygotowywanie do zniszczenia nieaktualnych dokumentów i wydawnictw, na podstawie sporządzonych protokołów,
- weryfikacja klauzul tajności posiadanych dokumentów na podstawie sporządzonych wykazów lub protokołów z upływem okresu ich ochrony.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych