Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu

 

Naczelnik Wydziału - Adrianna Grych

tel.: 48 611 73 20

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1) W zakresie oświaty:
a) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych,
b) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
c) prowadzanie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,
d) przygotowywanie opinii powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły, ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
e) przygotowywanie decyzji w sprawie nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego,
f prowadzenie spraw w zakresie powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
g) prowadzenie rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
h) przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu, zasad wyboru i jej regulaminu,
i) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
j) przygotowywanie opinii likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
k) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
l) powadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznych uprawnień szkoły publicznej,
m) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
n) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
o) wydawanie skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opactwie na podstawie odrębnych przepisów,
p) wydawanie skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
q) obsługa Systemu Informacji Oświatowej.
2) W zakresie kultury fizycznej:
a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
c) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych, z wyłączeniem polskich związków sportowych i związków sportowych o zasięgu ogólnokrajowym,
d) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem animatorów sportu.
3) W zakresie zdrowia:
a) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawanie statutu, sprawowaniem nadzoru oraz analizowanie prac podległych jednostek,
b) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zasad, na podstawie których publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego,
c) organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej,
d) przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
e) koordynacja zadań związanych z długotrwałym leczeniem chorych na gruźlicę,
f) koordynacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego,
g) przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii,
h) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
i) współpraca z placówkami i organizacjami realizującymi zadania promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,
j) organizowanie informacji społecznej w sprawach dotyczących ochrony zdrowia,
k) współpraca z samorządami zawodowymi w zakresie ochrony zdrowia,
I) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rocznego harmonogramu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.