Wydział Promocji i Kultury

Naczelnik Wydziału - Lucyna Domańska-Stankiewicz

tel.: 48 382 05 66 

 

1. Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

2. W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:
1) Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami                 PiK.I

Wydział zajmuje się sprawami z zakresu:

1) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
a) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej Powiatu oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
b) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej,
c) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
d) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych organizowanych przez Powiat oraz nadzorowanie ich organizacji,
e) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej i finansowej,
f) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
g) współdziałanie z innymi podmiotami w organizacji rocznic i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
h) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
i) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
j) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
k) współpraca pomiędzy samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego,
l) współpraca w zakresie badań archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu.

2) turystyki:
a) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki,
b) tworzenie tras i produktów turystycznych w oparciu o zabytki architektury i pasma przyrodniczo-kulturowe.

3) promocji powiatu:
a) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących promowaniu powiatu,
b) przygotowywanie kontaktów w zakresie współpracy z zagranicą,
c) wspieranie działań promujących gminy powiatu,
d) przygotowywanie materiałów promujących powiat,
e) wydawanie Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat":
- przygotowywanie materiałów i opracowywanie informacji do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat",
- współpraca w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat" z gminami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu.
f) przygotowywanie programów telewizyjnych „Nasz Powiat" rozpowszechnianych w systemie teleinformatycznym,
g) współpraca z innymi mediami,
h) prowadzenie powiatowej strony internetowej,
i) prowadzenie Kroniki Powiatu Kozienickiego.