Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik Wydziału - Monika Mąkosa

tel.: 48 611 73 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszystkie sprawy można załatwić elektronicznie poprzez Geoportal powiatowy. Pod adresem https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/ dostępne są:

- usługa przeglądania i wyszukiwania dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Kozienickiego
- sklep internetowy on-line
- obsługa rzeczoznawców majątkowych
- obsługa komorników sądowych

 

Z zakresu ewidencji gruntów i budynków:

tel.: 48 611 73 73  miasto Kozienice
tel.: 48 611 73 74  gmina Kozienice
tel.: 48 611 73 75  gmina Magnuszew i Sieciechów
tel.: 48 611 73 76  gmina Garbatka-Letnisko i Grabów n/Pilicą
tel.: 48 611 73 70   gmina Głowaczów i Gniewoszów

 

Z zakresu wspólnoty gruntowe tel. 48 611 73 78
Z zakresu odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne tel. 48 611 73 71
Z zakresu spraw związanych ze Skarbem Państwa tel. 48 611 73 71

 

1. Pracą wydziału kieruje Naczelnik podległy Geodecie Powiatowemu.

2. W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:
1) Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami      GKN.l
2) Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Gruntów                       GKN.II.

3. Do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa w szczególności:

a) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
b) prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
c) przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste lub zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
d) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
e) regulowanie stanów formalno - prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, składanie wniosków o wpisanie w księdze wieczystej prawa własności na rzecz Skarbu Państwa,
f) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa,
g) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości Skarbu Państwa,
h) zapewnienie wycen nieruchomości Skarbu Państwa,
i) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
j) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
k) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości i ustalaniem odszkodowań,
I) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania szkody,
m) przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne.

2) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
3) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej oraz wysokości przysługujących im udziałów,
4) wydawanie decyzji w sprawach zwrotów działek siedliskowych i działek dożywotniego użytkowania byłych właścicieli gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa za rentę lub emeryturę,
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
6) prowadzenie postępowania scaleniowego lub wymiennego gruntów rolnych,
7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
8) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków w szczególności:

a) utrzymywanie operatu ewidencyjnego wstanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
b) wydawanie wypisów i wyrysów, udzielanie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
c) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych,
d) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

10) przeprowadzanie postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego,
11) zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych: organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego, właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,
12) opracowywanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
13) organizowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zleceń na prace geodezyjno - kartograficzne oraz ich nadzór,
14) zawieranie umów z wykonawcami tych prac i organizowanie komisyjnych odbiorów,
15) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali dla powiatu.