Stanowisko wieloosobowe ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Koordynator Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich - Magdalena Kowalska

 

tel.: 48 611 73 56

 

Do zakresu działania stanowiska należą sprawy:

W zakresie bezpieczeństwa i spraw społecznych:

1) realizowanie polityki Powiatu w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych,
2) sporządzanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Kozienickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim,
3) koordynowanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej powiatu,
4) uczestniczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu stałych dyżurów w powiecie,
5) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji planu akcji kurierskiej starosty,
6) występowanie do wojskowego komendanta uzupełnień w sprawach reklamowania z urzędu oraz na wniosek od pełnienia służby wojskowej,
7) opracowywanie programów, planów i wytycznych do szkolenia obronnego,
8) planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych,
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) i współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC),
10) sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO),
11) okresowe aktualizowanie danych do planu reglamentacji paliw,
12) współudział w sporządzaniu i aktualizowaniu powiatowego planu ochrony zabytków,
13) współudział w sporządzeniu i aktualizacji powiatowego planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
14) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa (publicznego, zdrowotnego, sanitarnego, weterynaryjnego, etc),
15) koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu,
16) przygotowanie i zabezpieczenie warunków logistycznych i organizacyjnych do funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu,
17) organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych i wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności na sąsiedni teren,
18) przekazywanie decyzji Starosty i poleceń Wojewody do instytucji wiodących i pomocniczych, a w przypadkach szczególnych wnioskowanie do właściwego urzędu gminy o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby OC i obronności,
19) nadzór nad organizacją i zabezpieczeniem funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej orzekającej o przydatności osób do służby wojskowej,
20) planowanie i uczestniczenie w doręczaniu kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w trybie akcji kurierskiej,
21) zarządzenie na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień doprowadzenia przez policję do wskazanej jednostki wojskowej osoby powołanej do odbycia czynnej służby wojskowej w razie jej niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny,
22) prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Starostę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
23) prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem czynnej służby wojskowej, w tym spraw związanych z reklamowaniem z urzędu osób ze Starostwa uprawnionych do uzyskania zwolnienia z obowiązku pełnienia tej służby,
24) przygotowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym państwa w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym,
25) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
26) prowadzenie spraw kombatantów i osób represjonowanych,
27) prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym z organizacjami pożytku publicznego oraz przygotowania programu współpracy,
28) prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jej obsługa biurowo-techniczna,
29) prowadzenie spraw związanych z działalnością pożytku publicznego i wolontariatem,
30) dokonywanie oceny stanu przygotowania OC na terenie powiatu,
31) sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu OC powiatu, opiniowanie i uzgadnianie planów OC gmin,
32) opracowywanie rocznych planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie OC, opiniowanie i uzgadnianie planów gminnych,
33) organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń OC na obszarze powiatu,
34) określanie potrzeb w zakresie organizacji i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych OC,
35) przygotowanie i organizowanie ewakuacji III stopnia: ludności, zwierząt i mienia,
36) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
37) współudział w sporządzaniu powiatowego planu ochrony zabytków,
38) przygotowanie i przedstawianie Staroście projektów aktów prawa miejscowego dotyczących i mających wpływ na realizację zadać OC,
39) kontrolowanie przygotowania do działania gminnych struktur OC,
40) ustalenie wykazu instytucji oraz społecznych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie powiatu, przydatnych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć OC,
41) sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu dystrybucji preparatów jodowych na wypadek zdarzeń radiacyjnych,
42) nadzór nad utrzymaniem i gospodarowaniem sprzętu OC,
43) nadzór nad realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej (IK),
44) pełnienie obowiązków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kozienicach. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego Wojewody Mazowieckiego i powiatów ościennych oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi monitoring zagrożeń,
45) współdziałanie ze służbami i podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne na obszarze odpowiedzialności Starosty Kozienickiego,
46) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
47) dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Starosty,
48) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym dokumentowanie jego zadań,
49) wykonywanie zadań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń i klęsk żywiołowych, w tym współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz przekazywanie do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń związanych z działaniami, w celu zapobieżenia zagrożeniem i skutkom klęski żywiołowej,
50) sporządzanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
51) określanie potrzeb w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
52) przygotowanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze powiatu,
53) sporządzanie oraz uruchamianie procedur zwartych w modułach zadaniowych na wypadek wprowadzenia stopni alarmowych w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych.

W zakresie informacji niejawnych:

a) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, na pisemne polecenie Starosty,
b) informowanie właściwej służby ochrony państwa o fakcie wydania poświadczenia bezpieczeństwa do poziomu „poufne" oraz odmowy wydania poświadczenia do poziomu „poufne" i „zastrzeżone",
c) przechowywanie akt zakończonych zwykłych postępowań sprawdzających,
d) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
e) opracowanie zasad ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone",
f) powiadamianie właściwej służby ochrony państwa w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub wyższą,
g) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
h) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
i) prowadzenie kontroli postępowania z dokumentami zwierającymi informacje niejawne, które są w dyspozycji i pracowników,
j) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczone klauzulą „poufne", „zastrzeżone",
k) prowadzenie rejestru dokumentów:

- dziennika korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne", „zastrzeżone",
- książki doręczeń przesyłek miejscowych,
- dziennika ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne", „zastrzeżone",
- wykazu przesyłek nadanych,
- rejestru teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
- przygotowywanie dokumentów niejawnych do wysyłki,
- przygotowywanie do zniszczenia nieaktualnych dokumentów i wydawnictw, na podstawie sporządzonych protokołów,
- weryfikacja klauzul tajności posiadanych dokumentów na podstawie sporządzonych wykazów lub protokołów z upływem okresu ich ochrony.