Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 marca 2015 r. (poniedziałek) VI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu (przedstawienie Uchwały Nr Ra.49.2015 RIO z dnia 23 stycznia 2015 r.).
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach za rok 2014.
 6. Informacja o realizowaniu zadań przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok,
  2. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2015 rok,
  3. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Kozienickiego na 2015 rok,
  4. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kozienickiego na lata 2015 - 2020,
  5. w sprawie zmiany: Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. z późn. zm., w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach (Statut),
  6. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028,
  8. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
  9. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak