Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 stycznia 2014 r. (poniedziałek) IV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 6. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2015 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2015-2028 oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
   • o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015,
   • o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028,
  3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2015 – 2028,
  6. podjęcie uchwały budżetowej na 2015 r.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak