Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz §19 ust.4 Statutu Powiatu Kozienickiego zwołuję na dzień 22 grudnia 2014r. (poniedziałek) III (nadzwyczajną) Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok,
    2. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Kozienickiego,
    3. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2015 rok.

 3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu


Włodzimierz Stysiak