Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) II Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego wstępującego w miejsce radnego, którego mandat wygasł.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego,
  2. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
  3. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego,
  4. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego.
 7. Wybór Wicestarosty Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
  2. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie wyboru Wicestarosty.
 8. Wybór Członków Zarządu Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
  2. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie stwierdzenia wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego,
  2. w sprawie ustalenia nazw i liczby stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  4. w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak