Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 października 2014 r. (środa) XLVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Funkcjonowanie jednostek oświatowych, dla których organem założycielskim jest powiat.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale XL/290/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2014 rok,
  2. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku będącym w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok.
 8. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych powiatu kozienickiego za 2013 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak