Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526) zwołuję na dzień 30 marca 2023 r. (czwartek) LVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Bezpieczeństwo na terenie Powiatu Kozienickiego:
a) Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.
b) Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach.
5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze Powiatu Kozienickiego.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2023 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2023 r.,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Gminy Kozienice nieruchomości pod drogę powiatową,
d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2023 rok,
e) w sprawie przekazania specjalistycznego sprzętu medycznego w nieodpłatne użytkowanie dla SP ZZOZ Kozienice,
f) w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
g) zmieniająca Uchwałę w sprawie przekazania specjalistycznego sprzętu medycznego w nieodpłatne użytkowanie dla SP ZZOZ Kozienice.
7. Sprawy różne i informacje.
8. Zamknięcie obrad.