Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022r. poz. 1526) zwołuję na dzień 27 lutego 2023r. (poniedziałek) LVI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.30.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół zamiejscowy w Radomiu w sprawie:
a) przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Powiatu Kozienickiego na 2023 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Powiatu Kozienickiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2032.
5. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2023 rok.
6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2023 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2023r.,
c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego na 2023 rok,
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok,
e) w sprawie przekazania specjalistycznego sprzętu medycznego w nieodpłatne użytkowanie dla SP ZZOZ Kozienice.
8. Sprawy różne i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak