Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022r. poz. 1526) zwołuję na dzień 29 grudnia 2022 r. (czwartek) LV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2022 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022r.,
c) w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działania personelu medycznego SP ZZOZ w Kozienicach,
d) w sprawie przekazania specjalistycznego sprzętu medycznego w nieodpłatne użytkowanie dla SP ZZOZ Kozienice,
e) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2023 rok.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2023 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2023-2032 oraz projektu uchwały budżetowej na 2023 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
1. o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032,
2. o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2023 – 2032,
f) podjęcie uchwały budżetowej na 2023r.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak