Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526) zwołuję na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) LIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 13.30.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
a) Protokołu Nr 52 z LII Sesji z dnia 17.10.2022 r.,
b) Protokołu Nr 53 z LIII Sesji Nadzwyczajnej z dnia 18.11.2022 r.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja na temat funkcjonowania Placówki Socjalizacyjnej PANDA.
5. Informacja na temat działalności Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.
6. Informacja na temat funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kozienickim w 2021 roku.
7. Informacja o funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
8. Informacja na temat funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, remonty, aktualny stan nawierzchni oraz analiza i ocena zimowego utrzymania dróg.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2022 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022 r.,
c) zmieniająca Uchwałę Nr XIX/163/2012 Rady Powiatu Kozienickiego,
d) w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 - 2027",
e) w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIV/239/2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2022 rok,
f) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
10. Informacja do weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kozienickiego i Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kozienickiego oraz pracowników Powiatu Kozienickiego.
11. Sprawy różne i informacje.
12. Zamknięcie obrad.