Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022r. poz. 1526) zwołuję na dzień 18 listopada 2022 r. (piątek) LIII Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kozienickiego na 2022 rok,
b) w sprawie częściowego pokrycia straty netto za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak