Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiato-wym (Dz. U. 2022r. poz. 1526) zwołuję na dzień 17 października 2022 r. (poniedziałek) LII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbę-dzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji:
a) protokół Nr 50 z L Sesji Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 września 2022 roku,
b) protokół Nr 51 z LI Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 3 października 2022 roku,
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
a) Opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kozienickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.
4. Sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Ko-zienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
5. Informacja n/t funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których orga-nem prowadzącym jest Powiat Kozienicki.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickie-go na lata 2022 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022r.,
c) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przecho-wywanie na parkingu strzeżonym,
d) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 645/2 w miejscowości Kozienice.
7. Sprawy różne i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak