Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 528, 583) zwołuję na dzień 19 września 2022 r. (poniedziałek) L Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji:
a) protokół Nr 48 z XLVIII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 lipca 2022 roku,
b) protokół Nr 49 z XLIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku,
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze Powiatu Kozienickiego.
5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Kozienickiego w tym szczególnie ocena przebiegu infekcji SARS-CoV-2.
6. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotycząca działalności za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2022 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022 r.,
c) w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIV/239/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2022 rok,
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/177/2000 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 08 listopada 2000 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kozienicki,
e) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w po-szczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki,
f) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/219/2009 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Gminy Grabów nad Pilicą nieruchomości pod drogę powiatową,
h) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach nr nr: 1702/1, 1702/2 położonych w miejscowości Kozienice ul. Żeromskiego 5,
i) w sprawie przekazania specjalistycznego sprzętu medycznego w nieodpłatne użytkowanie dla SP ZZOZ Kozienice.
8. Sprawy różne i informacje.
9. Zamknięcie obrad.