Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 528, 583) zwołuję na dzień 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) XLIX Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.30

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak