Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 528, 583) zwołuję na dzień 20 lipca 2022 r. (środa) XLVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2022 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022 r.,
c) w sprawie przekazania specjalistycznego sprzętu medycznego w użyczenie dla SP ZZOZ Kozienice,
d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2021 r.
5. Sprawy różne i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak