Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022r. poz. 528, 583) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2022 r. (środa) XLV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w 2021 roku.
5. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim za 2021r.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021rok”.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2022 – 2032,
c) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022 r.
8. Sprawy różne i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak