Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. Poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834) zwołuję na dzień 28 marca 2022 r. (poniedziałek) XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Bezpieczeństwo na terenie Powiatu Kozienickiego:
a) Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.
b) Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2022 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2022 – 2032,
c) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022 r.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak