Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. Poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) zwołuję na dzień 28 czerwca 2021 r. (pon.) XXXIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w 2020 roku oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kozienickim za 2020 rok.
6. „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027”
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2021 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2021 r.,
c) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027”,
d) w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIX/153/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2021 rok,
e) w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kozienickiego,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego.
8. Sprawy różne i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak