Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 29 marca 2021 r. (pon.) XXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja n/t realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.
5. Informacja n/t realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok”.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
b) w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Kozienickim na lata 2021 – 2027,
c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2021 rok,
d) w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej, drogi 859 Stacja Kolejowa Zajezierze - droga 48 położonej na terenie Gminy Sieciechów,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2021 – 2032,
f) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2021r.,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów,
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu,
i) w sprawie wytypowania do składu komisji konkursowej przedstawiciela podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
j) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
8. Sprawy różne i informacje.
9. Zamknięcie obrad.