Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 3 lutego 2021 r. (środa) XXVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2021 rok.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2021 – 2032,
d) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2021r.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.