Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) XXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020 r.,
c) w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2020 rok,
d) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kozienickiego na lata 2021 – 2026”,
e) zmieniająca uchwałę Nr XVII/92/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2020 rok.
f) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2021 rok.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2021-2032 oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032,
- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2021 – 2032,
f) podjęcie uchwały budżetowej na 2021r.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.