Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020r. poz. 920) zwołuję na dzień 28 września 2020 r. (poniedziałek) XXIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14 00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032,
  b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020 r.,
  c) w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2020 rok,
  d) w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg położonych na trenie powiatu kozienickiego,
  e) w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,
  f) w sprawie rozwiązania zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SPZZOZ Kozienice,
  g) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana I.Sz. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach,
  h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  i) w sprawie nabycia od Gminy Kozienice nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrówce gm. Kozienice ozn. działka nr 229/5.
 5. Sprawy różne i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.