Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 23 lipca 2020 r. (czwartek) XXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020 r.,
c) w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXI/111/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2020 rok,
d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2525 położonej w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 25,
e) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kozienicki ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SP ZZOZ Kozienice
5. Sprawy różne i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak