Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 22 czerwca 2020 r. (pon.) XXII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 13.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim za 2019 r.
5. Informacja dot. sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r”.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego oraz sprawozdania finansowego za 2019 r:
a) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2019 r.,
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
-w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
-w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego,
c) Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2019 r.,
d) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok i sprawozdania finansowego,
e) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r.,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2019r Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
9. Sprawy różne i informacje.
10. Zamknięcie obrad.