Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. 2019r. Poz. 511, 1571 i 1815) zwołuję na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na dzień 30 marca 2020 r. (poniedziałek) XX Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz.14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Kozienickiego w 2020 roku,
b) w sprawie wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach na przedłużenie zawartej umowy najmu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego,
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020- 2032,
e) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020 r.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak