Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. Poz. 511, 1571 i 1815) zwołuję na dzień 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) XVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.
5. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2020r.,
c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 rok,
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Kozienickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok,
e) w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
7. Sprawy różne i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak