Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. Poz. 511, 1571, 1815) zwołuję na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) XVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2020 rok.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020-2032 oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
• o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032,
• o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032,
f) podjęcie uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.