Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. Poz. 511, 1571, 1815) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) XV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja dotycząca realizacji zadań związanych z promocją Powiatu.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.,
c) w sprawie zmiany do uchwały Nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2019 rok,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.K na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach,
e) w sprawie wyrażenia woli budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
6. Informacja do weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kozienickiego i Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kozienickiego oraz pracowników Powiatu Kozienickiego.
7. Sprawy różne i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak