Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. Poz. 511, 1571) zwołuję na dzień 28 października 2019 r. (poniedziałek) XIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul.Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja dotycząca funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiat Kozienicki,
d) w sprawie nabycia od Województwa Mazowieckiego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Aleksandrówce gm. Kozienice ozn. działka nr 226/1,
e) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.