Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019r. Poz. 51, 1571) zwołuję na dzień 25 września 2019r. (środa) XIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul.Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 1400.
Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.
a) Przedstawienie Uchwały Nr Ra.305.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2019r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Kozienicach Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SP ZZOZ.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku Internatu przy ul. Warszawskiej 72 w Kozienicach,
d) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/219/2009 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
e) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/198/2017 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak