Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019r. poz. 511) zwołuję na dzień 28 sierpnia 2019 r. (środa) XII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji:
  a) Protokół Nr 9 z IX Sesji Zwyczajnej z dnia 12.06.2019,
  b) Protokół Nr 10 z X Sesji Nadzwyczajnej z dnia 08.07.2019,
  c) Protokół Nr 11 z XI Sesji Nadzwyczajnej z dnia 07.08.2019.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Sprawozdanie n/t działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Kozienickiego:
  a) Nadzór Wodny w Białobrzegach,
  b) Nadzór Wodny w Garwolinie,
  c) Nadzór Wodny w Górze Kalwarii,
  d) Nadzór Wodny w Kozienicach,
  e) Nadzór Wodny w Puławach,
  f) Nadzór Wodny w Radomiu.
 5. Informacja dot. dotychczasowych prac Zespołu ds. reagowania i działań naprawczych w SP ZZOZ Kozienice.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032,
  b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.,
  c) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2019-2022 projektu pn. „Bliżej samodzielności – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
  d) w sprawie zmiany do uchwały Nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2019 rok.
 7. Sprawy różne i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak