Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) zwołuję na dzień 12 czerwca 2019 r. (środa) IX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Sprawozdanie n/t aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze Powiatu Kozienickiego.
6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim za 2018 r.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego oraz sprawozdania finansowego za 2018 r:
a) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2018 r.,
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
- w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
- w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego,
c) Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2018 r.,
d) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego,
e) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2018 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2018r Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ul. Warszawska 25 w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ul. Warszawska 25,
e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72 w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72 w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ul. Warszawska 72,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania p.n. „Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów”,
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania p.n. „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”.
10. Sprawy różne i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak