Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) VIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14:00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotycząca działalności za 2018 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w roku 2018.
6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Kozienickiego.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019-2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.
8. Sprawy różne i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak