Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję na dzień 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) V Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2019 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniająca Uchwałę Nr II/23/2018 Rady Powiatu Kozienickiego w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok,
c) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok,
e) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozienickim na lata 2019-2021,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019- 2032,
g) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019r.,
7. Sprawy różne.
a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół zamiejscowy w Radomiu nr Ra.21.2019 z dnia 11 stycznia 2019r w sprawie opinii o planowanej przez Powiat kwocie długu w latach objętych Wieloletnia Prognozą Finansową.
8. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak