Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349,1432, 2500) zwołuję na dzień 30 stycznia 2019r. (środa) IV Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Przedstawienie aktualnej na 31.12.2018r, wg posiadanych danych sytuacji przez Dyrektora i służb ekonomiczno-finansowych SP ZZOZ, w tym kierunków działań na najbliższe 4-5 tygodni.
 5. Dyskusja; z uwzględnieniem uwag związków zawodowych, pracowników SP ZZOZ, Rady Społecznej SP ZZOZ, Wójtów i Burmistrza z jednoczesnym dopuszczeniem ich do głosu.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie natychmiastowego sporządzenia aktualnego planu naprawczego SP ZZOZ Kozienice,
  b) w sprawie natychmiastowego przeglądu stanowisk niemedycznych SP ZZOZ Kozienice,
  c) w sprawie natychmiastowej realizacji aktualnych elementów planu naprawczego z 2017 rok w SPZZOZ Kozienice,
  d) w sprawie sporządzenia wariantów planu naprawczego SPZZOZ Kozienice wraz z niezbędnymi środkami do ich realizacji,
  e) w sprawie pozyskania środków na pokrycie straty 2018 r. w SPZZOZ Kozienice,
  f) w sprawie utworzenia zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SPZZOZ Kozienice,
  g) w sprawie powołania składu zespołu ds. reagowania i opracowania działań naprawczych w SPZZOZ Kozienice.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak