Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zwołuję na dzień 12 grudnia 2018 r. (środa) II Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę - udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Modernizacja 8 przepompowni ścieków na terenie Gminy Magnuszew”,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Zakup nowego wozu asenizacyjnego do utrzymania zbiorczej kanalizacji w Gminie Magnuszew”,
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 r.,
  4. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kozienickiego,
  5. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego,
  6. w sprawie ustalenia nazw i liczby stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  7. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu,
  8. w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  9. w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
  10. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  11. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
  12. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Kozienickiego.
 5. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kozienickiego oraz pracowników Powiatu Kozienickiego.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak