Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zwołuję na dzień 15 października 2018 r. (poniedziałek) XLV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku.
  1. Przedstawienie Uchwały Nr Ra.352.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Kozienicach Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SP ZZOZ.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania p.n. ”Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewska i Zakrzew”,
  2. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIX/238/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2018 rok,
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018 – 2032,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 r.,
  5. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.