Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zwołuję na dzień 10 września 2018 r. (poniedziałek) XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego Powiatu Kozienickiego.
 6. Informacja na temat realizacji zadań przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kozienicach za 2017rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania p.n. ”Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przemysłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów etap I Zadanie 2”,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania p.n „Przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice”,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Kanalizacja i odwodnienie przebudowanej drogi krajowej 79 dla potrzeb targowiska gminnego w Magnuszewie”,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Modernizacja 8 podczyszczalni ścieków na terenie Gminy Magnuszew”,
  5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018 – 2032,
  6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018r.,
  7. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIX/238/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2018 rok,
  8. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego,
  10. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
  11. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
  12. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Kozienickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Uprawnionymi Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2018-2022.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.