Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1868 z pózn. zm.) zwołuję na dzień 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) XLI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach za rok 2017.
 6. Informacja o realizowaniu zadań przez Komendę Powiatową Policji.
 7. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kozienickim za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Głowaczów, ul. Rudki”,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n „Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola -Studzianki Pancerne – etap I Grabnowola – Studzianki Pancerne, Gmina Głowaczów”,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska – Stawki, gmina Głowaczów”,
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018–2032,
  5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok,
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego zmienionej Uchwałą Nr XXI/182/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2012 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/335/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2014 r”,
  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/255/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego”,
  8. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
  9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kozienickiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.


  Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
  Włodzimierz Stysiak