Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 130) zwołuję na dzień 26 marca 2018 r. (poniedziałek) XL Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w roku 2017.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach,
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018–2028,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak