Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1868) zwołuję na dzień 22 lutego 2018 r. (czwartek) XXXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z: XXXVII Sesji z dnia 28.12.2017r. oraz XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej z dnia 05.02.2018 r.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Radom – informacja n/t składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.
 6. Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.
 7. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok,
  4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,
  5. w sprawie zmian Statutu Powiatu Kozienickiego,
  6. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  7. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2018 rok,
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczów, ul. Rudki, gmina Głowaczów”,
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Głowaczów, ul. Rudki”,
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska – Stawki, gmina Głowaczów”,
  11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza w Garbatce-Letnisko”,
  12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018–2028,
  13. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok,
  14. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kozienickiego,
  15. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kozienickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu Oświadczenia Rady Powiatu Kozienickiego dotyczącego wyrażenia poparcia dla starań spółki REHA-COMPLEX w zakresie zapewnienia dalszej realizacji świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie stacjonarnym na terenie powiatu kozienickiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak