Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1868) zwołuję na dzień 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) XXXVI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2017-2028,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sępoleńskiemu,
  4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach ul. Warszawska 72 w Szkołę Branżową I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach ul. Warszawska 72,
  5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko ul. Hanki Lewandowicz 4 w Szkołę Branżową I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko ul. Hanki Lewandowicz 4,
  6. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Opactwie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie,
  7. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
 7. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kozienickiego oraz pracowników Powiatu Kozienickiego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.