Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1868) zwołuję na dzień 30 października 2017 r. (poniedziałek) XXXV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja na temat działalności placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat.
 6. Informacja na temat realizacji projektów z wykorzystaniem środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.
  • Przedstawienie Uchwały Nr Ra.353.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2017r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kozienickiego Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych SP ZZOZ.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.,
  2. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/174/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kozienickiego oraz pracowników Powiatu Kozienickiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.
  Przewodniczący Rady Powiatu
  Włodzimierz Stysiak