Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 814) zwołoję na dzień 30 sierpnia 2017 r. (środa) XXXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kozienicach dotycząca działalności za rok 2016.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.,
  2. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2017-2020”,
  3. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020,
  4. w sprawie wytypowania do składu komisji konkursowej przedstawiciela podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak