Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 814) zwołuję na dzień 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) XXXI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 16.00

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego;
  1. Wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2016 r.;
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
   • w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
   • w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego.
  3. Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 r.;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok i sprawozdania finansowego;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2016 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2017 – 2028,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania p.n. ,,Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie”,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania p.n. ,,Termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Regowie Starym”,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania p.n. ,,Przebudowa zbiornika na wodę o poj.100m3 w ujęciu w Oleksowie”,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania p.n. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania p.n. ,,Przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa”,
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów – Etap I”,
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania p.n. ,,Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko”,
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania p.n. ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”,
  11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie”,
  12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie”,
  13. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2016 r. i pokrycia straty netto SP ZZOZ w Kozienicach,
  14. w sprawie nadania Statut Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  15. w sprawie wyrażenia woli przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko Województwu Mazowieckiemu,
  16. w sprawie przekazania skargi Jana i Haliny Sulima na Geodetę Powiatowego do załatwienia przez Starostę Kozienickiego.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak