Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 814) zwołuję na dzień 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) XXXI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 16.00

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego;
  1. Wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2016 r.;
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
   • w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
   • w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego.
  3. Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 r.;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok i sprawozdania finansowego;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2016 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2017 – 2028,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania p.n. ,,Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie”,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania p.n. ,,Termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Regowie Starym”,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania p.n. ,,Przebudowa zbiornika na wodę o poj.100m3 w ujęciu w Oleksowie”,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania p.n. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania p.n. ,,Przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa”,
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów – Etap I”,
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania p.n. ,,Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko”,
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację zadania p.n. ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”,
  11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie”,
  12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie”,
  13. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2016 r. i pokrycia straty netto SP ZZOZ w Kozienicach,
  14. w sprawie nadania Statut Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  15. w sprawie wyrażenia woli przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko Województwu Mazowieckiemu,
  16. w sprawie przekazania skargi Jana i Haliny Sulima na Geodetę Powiatowego do załatwienia przez Starostę Kozienickiego.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych